google不能访问 是不是中国电信搞的鬼?

Share

      从昨天开始,公司就有人反映上不了google,我通过google.com  和  g.cn 也都上不去,开始没有想到那么多,以为是暂时性的问题,等下应该可以上了。
      但是直到今天,仍然是上不了,问了下长沙的朋友,(本人在长沙),也从昨天都打不开。所以,做了些查询。

Default Server: dns2.cs.hn.cn
Address: 202.103.96.112

> g.cn
Server: dns2.cs.hn.cn
Address: 202.103.96.112

Non-authoritative answer:
Name: g.cn
Addresses: 203.208.37.99, 203.208.35.100, 203.208.33.100, 209.85.145.160

      通过测试,以上g.cn指向的203.208.35.100不能访问,但是203.208.37.99却能正常访问到google,看来他们只是屏蔽了域名和主解析地址。

      google.com也是一样:

> google.com
Server: dns2.cs.hn.cn
Address: 202.103.96.112

Non-authoritative answer:
Name: google.com
Addresses: 64.233.187.99, 64.233.167.99, 72.14.207.99

> set type=ns
> g.cn
Server: dns2.cs.hn.cn
Address: 202.103.96.112

Non-authoritative answer:
g.cn nameserver = ns4.google.com
g.cn nameserver = ns1.google.com
g.cn nameserver = ns2.google.com
g.cn nameserver = ns3.google.com

ns1.google.com internet address = 216.239.32.10
ns2.google.com internet address = 216.239.34.10
ns3.google.com internet address = 216.239.36.10
ns4.google.com internet address = 216.239.38.10
>

最后,只能说无耻的Wall,无耻的电信!!!